رشته تخصصی طب اورژانس

فضای فیزیکی اورژانس

1-     آیا بخش اورژانس توسط علائم و تابلو های راهنما کاملا مشخص می باشد ؟

2-      آیا مسیر آمبولانس توسط اتومبیل پزشکان یا اتومبیل بیماران اشغال شده است ؟

3-     اگر تعداد مراجعین بیش از 50000 در ســـال باشد آیا سونو گرافی پرتابل موجود می باشد ؟

4-     آیا درب ورودی بیماران سرپایی از درب ورودی بیماران بد حال منفک می باشد ؟

5-  اگر تعداد مراجعین سالیانه به اورژانس کمتر از 15000 نفر است آیا ورودی های بیماران سرپائی و بد حال دردو طرف نبش ساختمان می باشد ؟

6-     آیا از درب ورودی فقط بیماران بد حال وارد می شوند و همراهان در اتاق انتظار می مانند ؟

7-     آیا درب اورژانس از درب اصلی بیمارستان و ورودی پرسنل مجزاست ؟

8-     آیا درب اورژانس تا نیمه فلزی است ؟

9-     آیا پذیرش و حسابداری اورژانس کنار هم قرار دارند ؟

10-آیا به ازاء هر 30 تا 40 هزار بیمار سالیانه به اورژانس یک نفر پرسنل تریاژ وجود دارد ؟

«با عنایت به اینکه در مراکز با مراجعه کمتر از 20-15 هزار نفر در سال نیاز به تریاژ نداریم »

11-آیا تعدا صندلی های سالن های انتظار 5/1 تا 2 برابر تعداد تخت های مورد نیاز بخش اورژانس است ؟

 

12-آيا در سالن انتظار بروشور هایی راجع به گردش کار در اورژانس و بیمارستان وجود دارد ؟

13-آیا مکانی از اتاق انتظار اورژانس برای بچه ها طراحی شده است ؟

14-آیا بوفه و آب سرد کن و تلفن همگانی و نماز خانه در سالن انتظار وجود دارد ؟

15-آیا تعداد  اتاق  معاينه پزشک به ازاء هر 30 هزار مراجعه کننده سالیانه يك  اتاق می باشد ؟

16-آیا تعداد اتاقهای CPRبه ازاء هر 15-20  هزار مراجعه کننده سالیانه به اورژانس  یک اتاق CPRاختصاص داده شده است ؟

17-آیا محل تحت نظر بیماران سر پایی از بیماران بد حال جدا می باشد و آیا اتاق ایزوله وجود دارد ؟

18-آیا در محل تحت نظر بیماران فقط 2-1 ساعت نگه داری می شوند ( تا زمان حاضر شدن اقدامات پارا کلينیک)

19-آیا در محل تحت نظر بیماران بد حال حدود 8-6 ساعت نگه داری می شوند ؟

20-آیا برای هر 4000 مراجعه کننده به بخش اورژانس یک برانکارد و برای هر 6000 بیمار مراجعه کننده به بخش اورژانس یک ویلچر وجود دارد ؟

21-اتاق گچگیری ،پانسمان ،تزریقات آیا موجود است ؟

22-آیا هیچ گونه جراحی در اتاق عمل اورژانس انجام می شود ؟

23- آیا اتاق استراحت پرسنل اورژانس جداگانه برای خانمها و آقایان وجود دارد ؟

 

24- آیا تعداد تخت های تحت نظر بیماران سرپایی و بد حال بر طبق فرمول زیر است ؟

 

ساعاتي كه به طور متوسط براي بيماران سرپائي صرف مي شود ×متوسط تعدادبيماران سرپائي در 24 ساعت      =      حد اقل تعداد  تخت های تحت نظر سرپایی

                                                            24

 

ساعاتي كه به طور متوسط براي بيماران بد حال صرف مي شود ×متوسط تعداد بيماران بد حال در 24 ساعت            =    حداقل تعداد تخت ها ي تحت نظر بد حال

                                                                                     24

25- چند درصد مراجعین جزء بیماران بد حال و تحت نظر و چند درصد سر پایی و تحت نظر هستند ؟

26-آیا بیمار جهت گرافی حد اکــثر ظرف مدت 10 دقیقه توسط پرستار و بیماربر حاضرمي گردد تا گرافی انجام  شود ؟

27-آیا گرافي حد اکثر ظرف مدت 20 دقیقه آماده می گردد ؟

28-آیا پزشکان آنکال جهت سونو گرافی درساعات  غیر اداري  حاضر می شوند ؟

29-آیا بخش رادیو گرافی ظرف مدت حد اکثر ده دقیــقه بیمـــــار را جهتctاسکن یا سونو گرافی حاضر مي نمايد  ؟

30-آیا بخش رادیو گرافی ظرف مدت 30 دقیقه جواب ctاسکن یا سونو گرافی را می دهد ؟

31-تعداد بیماران اورژانسي بخش اورژانس ........هزار نفر در سال می باشد و اگر بیش از 50000 نفر است ،آیا آزمایشگاه مستقل در بخش اورژانس وجود دارد ؟

32-آیا آزمایشگاه قادر است آزمایشهای فوری را حداکثر ظرف مدت یک ساعت انجام و گزارش نماید ؟

33-آیا آزمایشات بیو شیمی زیر درآن آزمایشگاه انجام می شود ( موارد اورژانسی )

 

 

بیوشیمی :

آمیلاز ،ABG،بيلي روبين (مستقيم و غير مستقيم )،ایزو آنزیم های قلبی (MB-CRK- -تروپونین )الکترولیتها(MA،K،Ca،P)،گلوکز ،BUN،پروتئین CSF

هماتولوژي

-         شمارش و DIFFسلولها ( خون ،CSFو مایع مفصلی )

-        تستهای انعقادی

-        پلاکت

میکرو بیولوژی

رنگ آمیزی گرم ،اخذ نمونه جهت کشت

بانک خون

محصولات خونی مختلف و یخچال جهت نگه داری آنها

امکانات Typingوكراس مچ

سایر موارد

    کامل ادرار ،تستهای حاملگی ßHCCو گراويندكس ،آنالیز CSFو مایع مفصلی خون مخفی درمدفوع

34-آيا در موارد اورژانسي آزمايشات حد اكثرظرف نيم ساعت حاضر مي شوند ؟

35-آيا در اتاق تر تيمنت ، ايستگاه پرستاري و در قسمت بيماران بد حال ، استوك داروئي وجود دارد ؟

36-آيا پذيرش و محل تشكيل پرونده تابلو مشخص دارند ؟

 

37-آيا ساير وسايل و موارد راهنمايي مراجعين به شرح زير وجود دارد ؟

الف : پيام هاي آموزشي

ب : نوع خدمات تخصصي بخش اورژانس

ج : آخرين درجه ارزشيابي بيمارستان و بخش اورژانس

د : آدرس و تلفن تماس مرجع رسيدگي به شكايات مراجعين

38-آيا پزشكان ، پرسنل، اتيكت و يونيفرم مخصوص دارند ؟

39-آيا اسامي پزشكان مقيم يا آنكال در محل مناسب هر شيفت نصب شده است ؟

تجهيزات ، ملزومات و دارو هاي بخش اورژانس

40-آيا  در هر نوبت كاري تجهيزات و ملزومات بخش توسط مسئول مربــوطه مورد باز بيني قرار مي گيرد ؟

41-آيا مسئول تجهيزات پزشكي بيمارستان هر دو ماه يكبار تجهيزات اورژانس را كنترل و فرم مربوطه را تكميل مي نمايد ؟

42-آيا در صورت كمبود يا از كار افتادن تجهيزات ظرف 30 دقيقه تا يك ساعت از منابع داخل بيمارستان با همكاري ساير بخش هاتامين مي گردد ؟

43-در صورت عدم وجود تجهيزات آيا رياست بيمارستان مراتب را به مديريت درمان اعلام مي نمايد تا در عرض 24 ساعت آن وسيله تهيه گردد ؟

44- آيا بخش اورژانس داراي دفتر تحويل موقت اموال و تجهيزات مي باشد تا در هر نوبت مسئول مربوطه آنرا كنترل و امضاء نمايد ؟

 

45-آيا هر وسيله پزشكي داراي شناسنامه تجهيزاتي از نظر نحوه عملكرد ، طرز نگهداري ،ضد عفوني  و كارت كنترل كيفي مي باشد ؟

46-آيا مسئول تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي در موارد اضطراري همكاري لازم را دارد ؟

47- آيا ليست تجهيزات و اموال موجود در اورژانس در بخش نصب مي باشد و در هر نوبت كاري تحويل موقت انجام مي پذيرد ؟

48-آيا نسخه فارسي دستور العمل نحوه استفاده و كار برد دستگاههاي موجود به صورت كتابچه مستقلي در دسترس كار كنان اورژانس قرار دارد ؟

49-آيا نظافت منظم و روزانه در هر نوبت كاري از دستگاهها انجام مي شود و با پوشش مناسب محافظت مي گردند ؟

50-آيا ترالي اورژانس بطور كامل در هر تحويل شيفت به مسئول بعدي تحويل مي گردد ؟

51-آيا در اتاق معاينه  وسايل زير وجود دارد ؟

تخت با پوشش مناسب                                           چهار پايه كنار تخت

پاراوان                                                                      اتوسكوپ با  ذخيره باطري كافي

چراغ قوه با ذخيره باطري كافي    سيني معاينه ( آبس لانگ - درجه حرارت ،)چكش رفلكس

ژل- دستكش يكبار مصرف              گوشي و فشار سنج اطفال و بزرگسال

ترازو و متر فلزي                                               اكسيژن مركزي يا پرتابل

 

نگاتوسكوپ                                                      پايه سرم سقفي يا سيار

محافظ و پد چشمي                                              سطل زباله درب دار

دستشويي با محلول ضد عفوني

52-آيا در اتاق CPRوسايل زير موجود مي باشد :

-        ترالي اورژانس

-        الكتروشوك سالم با پدالهاي بزرگسال و اطفال با نوار اضافي به همراه ترالي حمل

-        EKGسالم و دستبند هاي اطفال و بزرگسال به همراه ليد ،ژل ،نوار اضافي و ترالي حمل

-        تخت معاينه مستحكم

-        تخته شوك CPR

-        اكسيژن و ساكشن مركزي يا پرتابل

-        مانيتور قلبي پرتابل سالم

 –قفسه دارو- سرم – گازواز لينه و ساير لوازم مصرفي

-        وسايل نمونه گيري گاز هاي خون شرياني با محفظه ظروف نمونه گيري

-        پايه سرم سيار يا ثابت

-        پاراوان

-        انواع ست هاي  ضروري ( كت دان ) ، چست تيوپ ، تراكئوستومي CVP،LP،لاواژ صفاقي

 

-ونتيلاتور

-        پالس اكسي متري

-        پمپ و سرنگ انفوزيون از هر كدام يك عدد

53-آيا در اتاق پانسمان وسايل زير موجود مي باشد :

- تخت معاينه با پوشش  مناسب                                 -  سطل زباله درب دار

- انواع پگ پانسمان                                             -قفسه وسايل استريل

-ترالي پانسمان                                                   - دستكش و ماسك يكبار مصرف

-رسيور                                                                      - انواع دستكش استريل و گان

- ظرف پنبه و گاز استريل                          - چسب معمولي و ضد حساسيت

-قيچي پانسمان                                                   - انواع تيغه بيستوري 

انواع محلولهاي ضد عفوني مناسب                 - چراغ پايه دار

سرم شستشو

54-آيا در اتاق ايزوله وسايل زير موجود مي باشد ؟

- تخت معاينه با پوشش مناسب                                  - انواع محلولهاي  ضد عفوني

- دستگاه و گوشي فشار سنج ثابت                              -ظروف نمونه گيري

- درجه حرارت دهاني و ركتالي  با محفظه هاي سالم    - دستكش استريل و يكبار مصرف

-     سيني معاينه                                                            - قفسه جهت نگه داري وسايل

 

- اكسيژن و ساكشن مركزي                                     - پگ پانسمان         

- ماسك و گان  به حد كافي

55-آيا در انبار اورژانس تجهيزات و اقلام مصرفي زير وجود دارد ؟

- انواع  كاتتر هاي مختلف            انواع ژل و پماد و محلولهاي ضد عفوني

انواع دستكش استريل                                            ماسك و  دستكش يكبار مصرف

انواع سرنگ و سرسوزن                           كلاه گان  

چراغ قوه كوچك و بزرگ                          البسه و ملحفه پتو به ميزان كافي

لو كو پلاست و چسب ضد حساسيت                اپليكاتور و آبسلانگ

انواع آتل                                                                    انواع لامپ و باطري يدك

انواع سوند هاي نلاتون                                          انواع آنژيوكت و و اسكالپ  وين

انواع سوند فولي با كيسه ادراري                   پد و محافظ چشمي

انواع ست سرم ، ميكروست ، ست خون            لوازم و امكانات گچ گيري

انواع نخ بخيه                                        انواع لوله هاي چست تيوپ  و بطريهاي استريل

كاتتركات داون                  گردنبند هاي ثابت كننده به تعداد كافي

انواع باند و گاز و پد هاي  پانسمان         درجه حرارت دهاني و ركتال

گوشي و فشار سنج اطفال و بزرگسال

 

 

 

مهار كننده هاي فيزيكي جهت محدود كردن بيماران پرخاشگر

56-آيا اتاق عمل سرپايي مجهز به تجهيزات زير مي باشد ؟

تخت عمل                                                                    محلولهاي ضد عفوني

چراغ سيالتيك سالم                                               صندلي چرخان

نگاتوسكوپ سالم                                                 سيني معاينه

  اكسيژن و ساكشن سيار                                              محفظه نمونه گيري

چراغ اشعه ماوراء بنفش                                        انواع چست تيوپ و بطري استريل

انواع آتل چوبي و فلزي                 دستگاه و گوشي فشار سنج سالم ( اطفال و بزرگسال)

انواع لوله هاي آزمايش و نمونه گيري              انواع نخ بخيه

ترجيحاً الكتروكوتر                                              چراغ پايه دار

ترالي جهت قرار دادن  انواع ست هاي جراحي   ظرف پنبه و گاز استريل

ترالي اورژانس                  ست تراكئوستومي

توالي الكتروشوك                 فشار وريد مركزي (cvp)

قفسه داروو سرم                                                 خونگيري سرپائي

لگن استيل پايه دار                                              لاواژصفاقي

قفسه ستها و وسايل استريل                          گان و كلاه و ماسك

ساعت ديواري

 

 

57-آيا در اتاق عمل بعد از ترخيص هر بيمار ، ضد عفوني لازم طبق دستور العمل انجام مي شود يا خير ؟

58-آيا ترالي اوژانس از نظر داررو و تجهيزات كامل است ؟

59-آياچيدمان  ترالي اورژانس به ترتيب زير مي باشد ؟

طبقه اول : دارو هاي اورژانسي

طبقه دوم : سرنگ، سر سوزن ، باند ، NGT  دستكش يكبار مصرف ، لوله آزمايش

طبقه سوم :آنژيوكت ،اسكالپ وين ، لوكوپلاست ، انواع سرم ها .

طبقه چهارم : لارنگوسكوپ ، لوله تراشه ، ايروي ، پنس ، سوندفولي ، گوشي و فشار سنج ، ست پانسمان ،  ژل ، قيچي و ظرف بتادين

60-آيا داروهاي قفسه اورژانس طبق استاندارد الف : وزارت بهداشت ،درمان  ، آموزش پزشكي مي باشد ؟

61-آيا دارو هاي مخدر در قفسه مخصوص با دفتر تحويل و تحول قرار دارد ؟

62-آيا دارو هاي چشمي و گوشي و اسپري سالبو تامول – قرص سايمتيدين – شربت آنتي اسيد ، قرص پلازيل آنتي هيستامين ، استامينوفن كدئين و 3 نوع داروي ضد التهاب غير استروئيدي و شربت اپيكاك وجود دارد ؟

ترياژ

63-آيا اورژانس بيش از 30 هزار نفر مراجعه كننده در سال دارد ؟

64-در صورت پاسخ مثبت به سوال اول آيا مسئول ترياژ وجود دارد ؟

 

65-آيا مسئول ترياژ3 سال سابقه كار باليني كه 2 سال مستمر در بخش اورژانس و يكسال آن در بخشهاي مراقبت ويژه  باشدرا دارد ؟

66-آيا ترجيحاً داراي گواهي پايان  دوره آموزشي پرستار اورژانس و گذراندن دوره آموزشي پرستار ترياژ مي باشد ؟

67-آيا فرم ترياژ تكميل مي گردد ؟

68-ايا اشياء و وسايل قيمتي بعد از تنظيم صورت جلسه توسط مسئول مربوطه تحويل گرفته مي شود ؟

69-آيا پس از CPRموفق پزشك اورژانس با متخصص مقيم يا آنكال تماس مي گيرد ؟

70-آيا بيمار پس از CPRموفق توسط متخصصين ويزيت مي شود ؟

71-آيا پزشك متخصص غير مقيم ظرف مدت 40- 15 دقيقه از بيمار ويزيت مي كند ؟

طرح انطباق

72-آيا رختكن پرسنل زن و مرد از هم جدا مي باشد ؟

73-آيا محل و زمان غذا خوري و چاي خوري زنان و مردان تفكيك مي باشد ؟

كار كنان بخش اورژانس

74-آيا سرپرست مركز اورژانس تخصصي در رشته هاي ( جراح عمومي – داخلي ، كودكان ، بيهوشي ) دارد؟

75-آيا سرپرست مركز اورژانس پزشك عمومي مي باشد ؟

 

 

76-آيا رياست بخش اورژانس در وقت اداري در بخشهاي تخصصي ديگر اقدام به فعاليت مي نمايد ؟

77-آيا قبل از بكار گيري پرسنل در بخش اورژانس آموزشهاي توجيهي جهت افزايش مهارت اجراء مي شود ؟

78-آيا تعداد نيروهاي خدماتي در همه شيفت هاي كاري اورژانس كافي مي باشد ؟

79-آيا مددكار اجتماعي ، پرسنل انتظامي و نگهبان وجود دارد ؟

80-آيا براي هر اتاق CPR بطور استاندارد دو پرستار وجود دارد ؟

81-آيا بر آورد نيروي انساني مورد نياز بخش اورژانس بر اساس روش نظام  گرا( 07/3 ) محاسبه مي شود ؟

تعداد پرسنل =تعداد تخت ×07/3

82-آيا از تعداد  محاسبه شده فوق 60% به پرستاران تحصيل كرده  مابقي به گروههاي بهياري و كمك بهياري تعلق دارد ؟

83-آيا يك نفر بيمار بر در هر شيفت جهت حمل  و نقل و انجام اقدامات باليني بيماران وجود دارد ؟

84-آيا رئيس بخش اورژانس دوره آموزشي تكميلي و تخصصي را گذرانده است ؟

85-آيا رياست بخش اورژانس بازديد دوره اي ماهيانه و موردي از واحد هاي كلينيك ، پاراكلينيك ، و پشتيباني اورژانس دارد ؟

 

 

86-آيا رياست بخش اورژانس گزارش عملكرد و بررسي برآورد نياز هاي آتي و ساليانه جهت ارائه به رياست بيمارستان دارد ؟

87-آيا امتيازات تشويقي و تنبيهي توسط رياست بخش اورژانس جهت پرسنل انجام مي شود ؟

88-آيا به ازاء هر عمليات احياء موفق اضافي دستمزد پرداخت مي شود ؟

89-آيا دستور العمل داخلي ( پروتكل ) رسيدگي و درمان فوريتهاي اطفال ،بالغين ، سالمندان تروما ، سوختگي ، بيماران رواني ، مجروحين و افراد بي سرپرست توسط رياست اورژانس گرد آوري شده است ؟

90-آيا رياست اورژانس با ظرفيتهاي درماني منطقه ،نظام ،ارجاع و  طرح سطح بندي خدمات آشنائي دارد ؟

91-آيا برنامه ريزي جهت حفظ آمادگي بخش اورژانس در بروز بحرانها و بلاياي طبيعي وجود دارد ؟

92-آيا رياست اورژانس در كميته هاي  مرگ و مير و آموزش بيمارستان حضور دارند؟

93-آيا رياست اورژانس در همايشهاي علمي و تخصصي و باز آموزي شركت مي نمايد ؟

94-آيا رياست اورژانس به شكايات مراجعين بخش اورژانس رسيدگي مي نمايد ؟

 

 

95-آيا  پزشك اورژانس دوره هاي ACLS،PALS،BCLSرا گذرانده است ؟

PediatRic   life support

Basic         life   support

Advance    life  support

96-آيا پزشك متخصص مقيم در بيمارستان وجود دارد ؟

97-آيا پزشك متخصص مقيم در  عرض 10-5 دقيقه در صورت موارد اورژانسي بر بالين بيمار حاضر مي شود ؟

98-آيا پزشك متخصص آنكال در عرض 40- 15 دقيقه بر اساس موقعيت جغرافيايي بيمارستان بر بالين بيمار اورژانسي حاضر مي شود ؟

99-آياسر پرستار اورژانس شرايط زير را دارد ؟

-        داراي مدرك كار شناسي ارشد پرستاري

-        داراي سابقه پرستاري در بخشهاي  مراقبت ويژه با گواهينامه آموزش پرستاري اورژانس

-   آياسرپرستار اورژانس ماهيانه جلسات خاصي را با شركت پرستاران نوبت هاي كاري برگزار مي نمايد تا در جهت حل مشكلات و بررسي و پيشنهادات اصلاحي اقدام لازم صورت پذيرد ؟

-        آيا گزارش مجموعه عملكرد درماني بخش اورژانس بصوررت فصلي يا 6 ماهه تهيه  مي شود ؟

-        آيا در غياب سر پرستار اورژانس فردي به عنوان جانشين وجود دارد ؟

 

-آيا تهيه گزارش صبحگاهي عملكرد 24 ساعته اورژانس و ارائه به مترون توسط سر پرستار انجام مي شود ؟

100-آيا پرستار مسئول شيفت خصوصيات زير را دارا مي باشد ؟

-        كار شناس ارشد يا كارشناس پرستاري ترجيحاً با مدارك و گواهينامه هاي پايان دوره آموزش پرستاري

-        آيا كد اورژانس توسط پرستار هر شيفت اعلام مي شود ؟

-        آيا فعاليت و شركت در سمينار هاي  علمي داخل و خارج بيمارستان دارد ؟

-   آيا تهيه و تدوين عملكرد نوبت كاري ، شرح كامل عمليات CPR، مشاوره ، اعزام ، ارجاع ،و .. توسط پرستار مسئول شيفت انجام مي گيرد ؟

101-آيا پرستار اورژانس خصوصيات زير را دارا مي باشد ؟

-        آيا كارشناس پرستاري ترجيحاً  مدارك و گواهي نامه هاي پايان دوره آموزش پرستاري را دارد ؟

-        آيا در برنامه هاي آموزشي رسمي شركت مي نمايد ؟

-        آيا  گزارش عملكرد بخش در پايان نوبت كاري موظف خود را تهيه مي نمايد ؟

102-آيا بهياران اورژانس خصوصيات زير را دارا مي باشند ؟

-        آيا يك سال سابقه كار در بخشهاي مراقبت ويژه داشته اند ؟

-        آيا گواهينامه پايان دوره آموزش عمومي اورژانس را  داشته اند ؟

 

 

103-خصوصيات منشي  بخش اورژانس

-        آيا مدرك ديپلم دارد ؟

-        آيا آشنائي با نحوه گرد آوري و تكميل فرم هاي آماري عملكرد دارند ؟

-        آيا منشي بخش پاسخگوئي و پي گيري مشكلات بيماران ، همراهان را به عهده دارد؟

-        آيا منشي بخش مراقبت و نگهداري از اموال و تجهيزات اداري بخش را به عهده دارد؟

-   آيا منشي بخش پي گيري مكاتبات اداري را به عهده دارد ؟ و در ضمن گزارشات عملكرد ماهانه و فصلي و يكساله را نيز انجام مي دهد ؟

-   آيا منشي بخش اطلاعات و آمار مربوط به مراجعين و بيماران بخش اورژانس را به واحد آمار ارائه مي دهد ؟

-        آيا منشي بخش پي گيري درخواستهاي داروئي و اقلام مصرفي را مي نمايد ؟

104-در خصوص تيم CPR آيا موارد زير رعايت مي شود ؟

-آيا برنامه نوبت كاري  گروه CPR  در تابلو اعلانات وجود دارد ؟

- آيا شماره تماس اضطراري از اعضاء تيم در تابلوي اعلانات بخش اورژانس وجود دارد ؟

- آيا ظرف مدت يك دقيقه بر بالين بيمار حاضر مي شوند ؟

 

 

105-آيا راننده آمبولانس شرايط زير را دارا مي باشد ؟

-        آيا يك دوره يك ماهه كمكهاي اوليه و اقدامات اساسي حفظ حيات گذرانده است ؟

-   آيا از چگونگي نقل و انتقال بيماراني كه دچار صدمات سر و گردن و ستون فقرات شده اند آشنا مي باشد ؟

-        آيا آمبولانس روزانه از نظر فني و آمادگي كامل بررسي مي شود ؟

-        آيا نظافت آمبولانس و بهداشت آن رعايت مي شود ؟

-   آيا وسايل داخل آمبولانس ( كپسول اكسيژن ، بامانو متر و ماسك ، كيف احياء با تجهيزات كامل ، ساكشن و غيره تحت نظارت سوپر وايزر كشيك ) نظارت مي شود؟

-        آيا شرح وظايف هر يك از پرسنل اورژانس در اختيار آنها قرار داده شده است ؟

-        آيا تعدا آمبولانس در بيمارستانهاي 250 تختخوابي و بيشتر حداقل دو عدد مي باشد ؟

-   آيا دوره هاي آموزشي مستمر در رابطه با نحوه نقل و انتقال بيماران و كمكهاي اوليه جهت راننده هاي آمبولانس بر گزار مي شود ؟

-   آيا دوره هاي باز آموزي مداوم در خصوص كمكهاي اوليه ، نحوه صحيح حمل و نقل بيماران و طريقه مراقبت از بيمار در حين انتقال به مراكز درماني ديگر جهت بيمار بران انجام مي شود ؟

 

 

-آيا پس از هر بار اعزام بيمار ، شستشو وضد عفوني داخل آمبولانس انجام  مي شود؟

-   آيا در هر شيفت كنترل دقيق آمبولانس از نظر وضعيت مكانيكي ، چرخها ، امكانات ايمني توسط راننده آمبولانس درشيفت انجام مي شود ؟

-   آيا حد اقل هفته اي يك بار تجهيزات پزشكي داروها و وسايل مصرفي موجود در آمبولانس توسط سوپر وايزر آموزشي كنترل مي شود ؟

106-آيادر تهيه  آمار و پرونده هاي بيماران اورژانسي  موارد زير رعايت مي شود ؟

-   آيا در صورت نياز به بستري بيمار اورژانسي در ساير بخشها پرونده (كارت ) اورژانس بيمار به پرونده بستري وي الصاق مي گردد ؟

-        آيا پرونده هاي پزشكي بيماران عادي اورژانس از پرونده هاي مسأله دار جدا مي گردد ؟

-    آيا پرونده هاي پزشكي بيماران عادي به مدت 3 سال پس از ترخيص بيمار از اورژانس نگه داري مي گردد ؟

-        آيا پرونده هاي پزشكي بيماران مسأله دار اوژانس تا 15 سال نگهداري و سپس امحاء مي گردد ؟

-        آيا آمار زير در اورژانس جمع آوري مي شود ؟

-   كل مراجعات ، زمان ارائه خدمات ،.زمان صرف شده در بخش اورژانس ، اطلاعات مربوطه به مرگ و مير روزانه و...

 

-        آيا واحد آمار مدارك پزشكي آمار مقايسه اي از فعاليت هاي بخش اورژانس تهيه و ارائه مي دهد ؟

-        آيا فرم زمان سنجي گردش كار خدمات اورژانس تكميل مي گردد ؟

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۲/۲۵ساعت 9:45  توسط   |